HARIKRISHNAHA
I'm doing 0 things
 

HARIKRISHNAHA doesn't have anything on their life list yet…

Recent entries
Learn Sanskrit
Untitled

Aham Samskritha Bharathi thwara Samskritham patithavan asmi. Kinthu
poornathaya patithum na shaknomi. Bhashayaha varthanartham aham
athra patithum ichchami.
 

I want to:
43 Things Login